O VYDAVATEĽSTVE
Vydavateľstvo DAXE vzniklo v roku 1999. Vo februári 2004 zmenilo právnu formu a sídlo. Vydáva knihy pre deti i dospelých a mesačníky Maxík, časopis do školy i na doma, a Zvonček, časopis pre škôlkarov a prvákov. Zaoberá sa aj výskumnou, poradenskou a konzultačnou činnosťou.


DAXE, spol. s r.o.,
Čajakova 3, 811 05 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri OS BA I v odd. Sro, vl. č. 30765/B
V zastúpení: PhDr. Danuša Faktorová, konateľka
IČO: 35 876 701
DIČ: 2021783203
IČ DPH: SK2021783203